ETTA | Aleksandra Zarzycka
Strony

Aleksandra Zarzycka

Aleksandra Zarzycka

HR Generalist & Payroll Team, UBS Business Solutions Poland

HRowiec z zamiłowania, od ponad 10 lat niestrudzenie pogłębiająca tajniki różnych odsłon obszaru HR. Poprzez pracę w administracji, nauczona pokory do przepisów. Współpraca z biznesem pozwalłla jej spojrzeć na organizacje z szerszej perspektywy i sprawiła, że nauczyła się łączyć potrzeby biznesu z wymogami HRowo-prawnymi. Usprawnienia procesów HRowych oraz ostatnio przede wszystkim wspieranie organizacji w zarządzaniu trudnymi sytuacjami z pracownikami daje kolejne okazje do weryfikowania i pogłębiania wiedzy oraz doświadczenia, które sukcesywnie zdobywała w takich firmach jak Contract Administration, Tieto Poland, Coders Center oraz UBS. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie pracuje w UBS w roli Line Manager Advisor. Miłośniczka podróży motocyklowych.

HR by heart and soul, for the last 10+ years Aleksandra has tirelessly been getting to depths of various faces of the HR role. Has learned the humility to regulations in her administration work. Cooperation with business has let her look at organisations from a broader perspective and let her combine business requirements with HR and legal necessities. Numerous improvements in HR processes, and recently also supporting the organisation in managing difficult situations with employees has given her abound opportunity to verify and deepen her knowledge and experience, which she has gained consecutively in Contract Administration, Tieto Poland, Coders Center, and UBS. Graduate of Psychology from the University of Wrocław, currently Aleksandra works in UBS as Line Manager Advisor. A great fan of motor journeys.

Zarządzanie trudnymi sytuacjami z pracownikami w kontekście wspierania biznesu w międzynarodowej organizacji
Managing difficult situations with employees in the context of supporting business in an international organisation

Współpraca z biznesem w zakresie wsparcia w sytuacjach trudnych z pracownikami polega na wypracowywaniu metod i strategii, które umożliwiają rozwiązywanie konfliktów, współtworzenie planów naprawczych, przeprowadzaniu inwestygacji HRowych. Praca na stanowisku Line Manager Advisora przede wszystkim opiera się na uważnym słuchaniu, m.in. podczas wywiadów, które przeprowadzane są wskutek zgłoszeń whistleblowing. To także wspieranie biznesu w rozwiązaniu trudnych sytuacji w zespołach na linii pracownik-pracownik, ale i pracownicy-przełożeni spowodowanych nieefektywną komunikacją, niedoskonałościami w stylu zarządzania, niedopasowaniem oczekiwań. Jest to obszar, który budzi wiele emocji, czasami wydaje się, że dotyczy tylko sytuacji bez wyjścia lub takich, które miałyby się skończyć rozwiązaniem umowy. Okazuje się jednak, że wiele z najczarniejszych scenariuszy przy rozsądnym podejściu kończy się pozytywnie.

Cooperation with business and supporting difficult situations with employees relies on creating methods and strategies which make it possible to solve conflicts, co-create remedial plans, run HR investigations. Line Manager Advisor role means insightful listening, among others in interviews which are run as a result of whistleblowing actions. This also means supporting the business in solving difficult situations in teams on te employee-to-employee level, but also emplyee-to-manager level, which might be created by ineffective communication, imperfections in management style, mismatching expectations. It is an area which raises much emotion, and sometimes it seems that most situations are dead-end or finalise with contract termination. It turns out, however, that many black scenarios may have a happy end, if only approach with common sense and sensibility.