ETTA | Tade Reimus
Strony

Tade Reimus

Tadeusz Reimus

Change Manager, Capgemini

2-monika

Zmiana jest jego sposobem doświadczania i tworzenia rzeczywostości. Tade Reimus jest nietypowym Change Managerem – pracę zaczyna od wnikliwego dopytywania, czemu dana zmiana ma służyć. Niepewne uzasadnienia jest w stanie wręcz konfrontacyjnie kwestionować. Tylko zmiany, które wnoszą istotną wartość, mają sens dla organizacji – a ta w ujęciu Tade to wieloaspektowy, złożony system. Projektowanie zmiany zaczyna od uwzględnienia wszelkich grup tzw. stakeholders oraz ich specyficznych oczekiwań i potrzeb. Proces wdrożenia zmian wspiera poprzez coaching dla kluczowych graczy w danym procesie.

Change is his way to experience and create reality. Tade Reimus is an untypical Change Manager – starting his work from thorough questioning about the purpose of the intended change. Inconsistent justifications will be confronted. Only change which brings significant value make sense for the organisation, which, as understood by Tade, constitutes a multi-layer and multi-faceted system. He starts designing change from listing all possible stakeholder groups, and their specific needs and expectations. The change implementation is supported by Tade’s coaching for key players in the process.

Temat:
Wdrażanie zmiany w międzynarodowych organizacjach – kluczowe aspekty

Driving change in multicultural organisations – key aspects to consider